Talhah bin ´Ubaydillâh (radhiya Allâhu ´anh)

publicerad
10.01.2009

Författare: Imâm
Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa:
Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (1/23-40)
Mu’assasah
ar-Risâlah, 1422/2001

Abû Muhammad Talhah bin
´Ubaydillâh bin ´Amr bin Ka´b bin Sa´d
bin Taym bin Murrah bin Ka´b bin Lu’ayy bin Ghâlib
bin Fihr bin Mâlik bin an-Nadhr bin Kinânah al-Qurashî
at-Taymî al-Makkî.

Han är en av de tio
som har blivit lovade paradiset. Han har rapporterat ett flertal
hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam). I Baqiyy bin Makhlads ”al-Musnad” har han 38
hadîther.

Han har två hadîther som
finns al-Bukhârî och Muslim har rapporterat tillsammans.
al-Bukhârî har rapporterat två hadîther från
honom som han är ensam om och Muslim tre.

Från
honom rapporterade hans söner Yahyâ, Mûsâ och
´Îsâ. Likaså rapporterade as-Sâ’ib
bin Yazîd, Mâlik bin Aws bin al-Hadathân, Abû
´Uthmân an-Nahdî, Qays bin Abî Hâzim,
Mâlik bin Abî ´Âmir as-Asbahî, al-Ahnaf
bin Qays at-Tamîmî, Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân
och andra rapporterat från honom.

Mûsâ
bin Talhah sade:

”Min
fader var ljus och något kortväxt. Han hade stort bröst
och stora fötter. Han var bredaxlad och brukade vända sig
om med hela kroppen.”

Han var en
av de tidigare Muslimerna. Han torterades för Allâhs sak
och utvandrade. Det råder samstämmighet om att han inte
deltog i striden vid Badr pga. en affärsresa i Shâm. Han
led av att inte ha deltagit i striden.

Hans hand
hade paralyserats efter att ha skyddad Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med den under
slaget vid Uhud. Qays sade:

”Jag
såg Talhahs hand som han skyddade profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) med i slaget vid Uhud. Den var paralyserad.”

Rapporterad
av al-Bukhârî.

I Muslims
”as-Sahîh” berättade Abû Hurayrah att
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) var på Hirâ’ tillsammans med Abû
Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah och
az-Zubayr. Rätt som det var, började klippan röra på
sig. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam):

”Lugna
ned dig! Det finns ingen annan på dig än en profet, en
trovärdig och martyrer.”1

Qâbisah
bin Djâbir sade:

”Jag
gjorde Talhah sällskap och såg att ingen gav bort så
mycket pengar utan att bli frågad om det som han.”

S´udâ
bint ´Awf al-Murriyyah sade:

”När
jag en dag besökte Talhah, fann jag honom nedstämd. Jag
sade till honom: ”Vad är det med dig? Är det din
familj som har gjort dig ledsen?” Han sade: ”Nej, vid
Allâh. Du är en förträfflig hustru. Jag har
däremot pengar som tynger mig och får mig att sörja.”
Jag sade: ”Vad är det som tynger dig?” Han sade:
”Kalla på ditt hushåll.” Jag sade: ”Gosse,
kalla på mitt hushåll.” Därpå fördelade
han pengarna mellan dem. Jag frågade förvararen: ”Hur
mycket gav han var och en?” Han sade: ”400000.””2

´Uthmân
bin ´Abdir-Rahmân sade:

”Talhah
bin ´Ubaydillâh betalade ´Ubaydullâh bin
Ma´mars och ´Abdullâh bin ´Âmir bin
Kurayzs skuld som låg på 80000 dirhamer.”

Qays sade:

”Jag
såg hur Marwân bin al-Hakam sköt pilbåge mot
Talhah. Han blev träffad i knäet och jämrade sig i
plågor till dess att han dog.”

Jag säger:
Den som dödade Talhah är lika orättfärdig som den
som dödade ´Alî.

ash-Sha´bî
sade:

”´Alî
fick syn på Talhah nedslängd i en dal. Han gick då
ned till honom, strök bort sanden från hans ansikte och
sade: ”Abû Muhammad, jag lider av att se dig dödad i
en dal under bar himmel. Jag vänder mig till Allâh för
mina sorger jag bär på inom mig.”

Muhammad
bin ´Abdillâh al-Ansârî berättade från
sin fader att ´Alî hade sagt:

”Tala
om för Talhahs mördare att han skall till helvetet.”

Mâlik
bin Abî ´Âmir sade:

”Det
kom en man till Talhah och sade: ”Är denna jemenit –
dvs. Abû Hurayrah – kunnigare om Allâhs sändebuds
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther än
er? Jag hör honom rapportera saker och ting till skillnad från
er.” Han sade: ”Det råder inga tvivel om att han
hört saker och ting som inte vi har. Vi hade familjer och
brukade endast vara med Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) på morgonen och kvällen.
Han å andra sidan var fattig och hade inga pengar. Han brukade
alltid stå utanför Allâhs sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) dörr. Därför
tvivlar jag inte på att han har hört något vi inte
har. Finner du någon som det finns något gott i
tillskriva Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) något han inte har sagt?”3

Abû
Habîbah, Talhahs betjänt, sade:

”Efter
Kamelkriget, besökte jag ´Alî tillsammans med ´Imrân
bin Talhah. Han välkomnade honom och sade åt honom att
sätta sig nära honom. Därefter sade han: ”Jag
hoppas att Allâh låter mig och din fader höra till
dem som Han sade om:

”Vi
skall rensa bort ur deras bröst agg och som bröder skall de
vara på upphöjda troner mitt emot varandra.” (15:47)


sade två män som satt i närheten: ”Allâh
är rättvisare än att Han i dag låter dem kriga
mot varandra för att i morgon vara bröder i paradiset.”
Då sade ´Alî: ”Res er upp och försvinn.
Vad är jag och Talhah om inte bröder? Min broders son! Om
du någonsin behöver något, är det bara att
komma till oss.”

Yahyâ
bin Bukayr, Khalîfah bin Khayyât och Abû Nasr
al-Kalâbâdhî sade:

”Det
var Marwân bin al-Hakam som dödade Talhah.”

Talhah
hade ädla söner. Den främste av dem var Muhammad
as-Sadjdjâd. Han var ung, förträfflig och from. Han
föddes under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) livstid och dog tillsammans med sin fader under
Kamelkriget. ´Alî sörjde honom och sade:

”Hans
lojalitet mot fadern dödade honom.”

1 Muslim (2417) och at-Tirmidhî (3698).

2 al-Fasawî i ”al-Ma´rifah wat-Târîkh”
(1/458), at-Tabarânî (195), Abû Nu´aym i
”Hilyat-ul-Awliyâ’” (1/88) och Ibn Sa´d
(3/1/157). al-Haythamî sade: ”Rapporterad av at-Tabarânî
och dess män är pålitliga.”
(Madjma´-uz-Zawâ’id (9/148)).

3 at-Tirmidhî (3834). Dess män är pålitliga och
den anses vara god (Hasan) enligt Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Bârî”.