Salaf sade att Qur’ânen är oskapad, inte evig

Därefter blev senare individer oense kring människornas bokstäver. Det hela beror på två orsaker:

1 – De skiljer inte mellan Allâhs tal som hörs från Honom och Hans tal som hörs från förmedlaren som medlar det vidare. Qur’ânen är ju Allâhs tal; Han har uttalat den med Sin formulering, innebörd och röst. När läsarna läser den, läser de den med sina egna röster. När läsaren läser:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige.”1,

så är det hörbara talet Allâhs tal som läsaren läser med sin röst och inte med Allâhs röst. Talet är alltså Skaparens och rösten är läsarens…

2 – Salaf sade att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. De sade också att Han är evigt talande om Han vill. De klargjorde att Allâhs tal sett till dess natur är evigt och oändligt, men ingen sade att ett specifikt tal i sig är evigt. Ingen av dem sade att Qur’ânen är evig. De sade att den är Allâhs nedsända och oskapade tal. I och med att Allâh uttalade Qur’ânen med Sin vilja, så är Qur’ânen Allâhs tal – nedsänd av Honom och oskapad. Trots det är den inte evig och oändlig som Allâh, ändock Han är evigt talande om Han vill. Den som förstår Salafs ord och skiljer mellan dessa normer, undkommer dessa tvivel som har vänt upp och ner på människorna.

Den som då säger att alla bokstäver och Qur’ânen är skapade, har gått emot konkret rimlighet och autentisk återberättelse.

Den som säger att slavarnas röster, bläcket eller något annat är eviga, har också gått emot Salafs uttalanden. Alla inser hans osunda åsikt. Han har innoverat en åsikt som ingen muslimsk imam eller stor muslimsk grupp någonsin har haft. Faktum är att de fyra imamerna och merparten av deras anhängare har ingenting med den att göra.

Den som säger att en särskild bokstav är evig i sig eller att ett särskilt ord är evigt i sig, har enligt föreskriften och intellektet innoverat en falsk teori.

Den som säger att Qur’ânens bokstäver och allting annat som har uttalats av Allâh är oskapade sett till deras natur, att det arabiska språket som Han uttalade den på är oskapat och att de komponerade bokstäverna är oskiljbart en del av det och som har uttalats av Allâh varför de inte kan vara skapade, har rätt.

11:2-3