Imâm Ibn Abî Shaybah

Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Förordet till Ibn Abî Shaybahs ”Kitâb-ul-Îmân”, sid. 17-19
[1]

publicerad
21.09.2004

Han var Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abî Shaybah
bin Ibrâhîm bin ´Uthmân al-´Absî al-Kûfî. Författare till väldiga verk
som ”al-Musannaf” och ”al-Musnad”.

Han föddes 159 och han hörde flera pålitliga Imâmer som
Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdullâh bin al-Mubârak och ´Abdur-Rahmân bin Mahdî.

Från honom har bl a Imâm Ahmad och hans son rapporterat
och han är även lärare till följande Imâmer: al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd
och Ibn Mâdjah. Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Salâm sade:

”Hadîth-lärans största är fyra stycken; den kunnigaste av
dem om det lovliga och olovliga är Ahmad bin Hanbal, den bäste av dem
i att framföra och återberätta dem är ´Alî bin al-Madînî, den bäste av
dem i att lägga upp dem i bok är Ibn Abî Shaybah och den kunnigaste av
dem i att ha kunskap om deras autenticitet är Yahyâ bin Ma´în.”

Tillika sade han:

”Kunskapen om Hadîth upphör hos fyra personer; Abû Bakr
bin Abî Shaybah, Ahmad bin Hanbal, Yahyâ bin Ma´în och ´Alî al-Madînî.
Abû Bakr är den som bäst lägger upp den, Ahmad är den som bäst har förståelse
om den, Yahyâ bin Ma´în är den som bäst omfattar den och ´Alî är den som
bäst har kunskap om den.”

al-´Idjlî sade:

”Han är pålitlig [Thiqqah] och memorerare [Hâfidh].”

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Han var en mästare [Mutqin], memorerare och mångfaldig
i rapporteringar [Mukthir]. Han författade ”al-Musnad”, ”al-Musannaf”
och ”at-Tafsîr”. Han avled 235.”

Han (rahimahullâh) dog 76 års gammal. [1] Maktabah al-Ma´ârif, 1421/2001.