Imâm al-Fudhayl bin ´Iyâdh

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(8/421-448)
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
15.12.2009

Han är Ibn Mas´ûd bin Bishr. Imâm, Qudwah [förebild], Thabt
[stadig] och Shaykh-ul-Islâm. Abû ´Alî at-Tamîmî al-Yarbû´î al-Khurâsânî.
Den Heliga Moskéns granne. Han föddes i Samarkand, växte upp i Abîward
och reste för att söka efter kunskap.

I Kûfah skrev han bl. a ned från Mansûr, al-A´mash, Yahyâ
bin Sa´îd al-Qattân, Ibn Abî Laylâ, Dja´far as-Sâdiq.

Från honom har bl a följande rapporterat: Ibn-ul-Mubârak,
Yahyâ al-Qattân, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Ibn ´Uyaynah, ´Abdur-Razzâq,
ash-Shâfi´î, Yahyâ bin Yahyâ at-Tamîmî och Ibn Wahb.

al-Fadhl bin Mûsâ sade:

”al-Fudhayl bin ´Iyâdh var en smart man som brukade råna
folk på vägen mellan Abîward och Sarkhas. Anledningen till hans Tawbah
[ånger] var att han blev kär i en slavinna. Under tiden som han klättrade
på hennes vägg för att gå in till henne, hörde han någon läsa:

”Är det inte tid att de troende ödmjukar sig i sina hjärtan
inför Allâh…” (57:16)

När han hörde det sade han:

”Jo, Herre, det är tid.”

Han gjorde då Tawbah. När det blev natt slog han läger
i en ruin. Plötsligt märkte han att däri fanns även några resande. Några
av dem föreslog att de fortsätter resa medan andra sade:

”Nej, låt oss först vänta på gryningen. Just nu är al-Fudhayl
på vägen och rånar folk.” 

Han sade då:

”Jag tänkte då till och sade till mig själv: På nätterna
strövar jag omkring i synder och här är en grupp Muslimer som är rädda
för mig. Den enda anledningen jag kan se varför Allâh har fört mig till
dem, är för att sätta stopp på det hela. Allâh, jag ångrar mig inför Dig
och låter min ånger vara att jag blir det Heliga Husets granne.””

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”al-Fudhayl är pålitlig [Thiqqah].”

Ibn Mahdî sade:

”al-Fudhayl är en rättfärdig man, men han memorerade inte.”

al-´Idjlî sade:

”Han är från Kûfah. Han är en pålitlig dyrkare. Han är en
rättfärdig man som bodde i Makkah.”

an-Nasâ’î sade:

”Han är tillförlitlig och pålitlig [Thiqqah, Ma’mûn] och
en rättfärdig man.”

ad-Dâraqutnî sade:

”Pålitlig.”

Ibn-ul-Mubârak sade:

”Jag anser det inte finnas någon på jordens yta som är bättre
än al-Fudhayl bin ´Iyâdh.”

Abû Wahb Muhammad bin Muzâhim sade:

”Jag har sett människan som dyrkar mest; ´Abdul-´Azîz bin
Rawwâd, människan som har mest gudsfruktan; al-Fudhayl bin ´Iyâdh, människan
som har mest kunskap; Sufyân ath-Thawrî och människan som är starkast
i Fiqh; Abû Hanîfah. Jag har inte sett att någon är i Fiqh som honom.”

Ibrâhîm bin al-Ash´ath sade:

“Jag har inte sett någon som har Allâh så mycket i hjärtat
som al-Fudhayl bin ´Iyâdh. Om han nämnde Allâh eller om Han nämndes i
hans närvaro eller om han hörde Qur’ânen, blev han rädd och ledsen och
hans ögon fylldes med tårar och han grät till dess att någon tröstade
honom. Han var alltid ledsen och var alltid försjunken i tankar. När han
deltog i en begravningsceremoni brukade han alltid tillrättavisa, påminna
och gråta som om han tog farväl från sina vänner för den kommande världen,
till dess att han kom till begravningsplatsen. Då satte han sig bland
de döda och sörjde och grät tills att han reste sig upp som om han återvände
från det kommande livet.”

al-Fudhayl sade:

”Det vackraste en människa kan utsmycka sig med är trovärdighet
och sökning efter det lovliga.”

al-Fudhayl sade:

”Den som är rädd för Allâh kommer inte att skadas av någon
och den som är rädd för någon annan än Allâh kommer inte att gagnas av
någon.”

al-Fudhayl sade:

”En tjänares rädsla för Allâh är i enlighet med hans kunskap
om Allâh. Och hans avhållsamhet från denna värld är i enlighet med hans
kärlek till den kommande. Den som handlar enligt det han vet är inte i
behov av det han inte vet och den som handlar enligt det han vet, kommer
att ledas av Allâh till det han inte visste. Den som har en dålig karaktär
smutskastar sin tro, sitt tänkande och sin heder.”

al-Fudhayl sade:

”Igår är endast ett exempel, idag är handling och imorgon
är hopp.”

al-Fudhayl sade:

”Jag svär vid Allâh att det inte är tillåtet att skada en
hund eller en gris utan någon rätt. Hur kan man då skada en Muslim?”

al-Fudhayl sade:

”En tjänare kommer inte att bli gudfruktig förrän han tryggar
sin fiende.”

al-Fudhayl sade:

”Om jag hade fått välja att leva som en hund eller att dö
som en hund som inte får uppleva Domedagen, hade jag valt det.”

al-Fudhayl sade:

”Den som vill kommas ihåg kommer inte att kommas ihåg och den som föraktar att kommas ihåg, kommer att kommas ihåg.”

al-Fudhayl sade:

”Om Allâh älskar en tjänare, blir hans svårigheter allt
fler, och om Han hatar honom, skänker Han honom denna värld.”

al-Fudhayl sade:

”Ditt hjärta kommer inte att vara säkrat förrän du inte
bryr dig om vem som får det världsliga.”

Det sades till honom:

”Vad är avhållsamhet [Zuhd]?” Han svarade: ”Belåtenhet.”
Det sades: ”Vad är gudfruktighet?” Han sade: ”Hålla sig borta från synder.”
Det sades: ”Vad är dyrkan?” Han sade: ”Att förrätta det obligatoriska.”
Det sades: ”Vad är ödmjukhet?” Han sade: ”Att underkasta sig till sanningen.
Den största gudfruktigheten ligger i munnen.”

al-Fudhayl sade:

”Om jag besatt en bönhörd bön hade jag bett för makthavaren,
ty en god makthavare gör landet och människorna bra.”

al-Fudhayl sade:

”En tjänare kommer inte att uppnå verklig tro förrän han
anser olyckor vara en gåva och lugnhet en katastrof.”

al-Fudhayl sade:’

”Era hjärtan är berövade på trons sötma så länge ni inte
är avhållsamma från det världsliga.”

al-Fudhayl sade:

”Om du varken kan förrätta bönen under natten eller fasta
under dagen, skall du veta att du är berövad och fastkedjad av dina synder.”

Ibrâhîm bin al-Ash´ath sade: “Jag hörde al-Fudhayl säga
på sin dödsbädd:

”Förbarma Dig över mig med min kärlek till Dig. Det finns
ingen som jag älskar som jag älskar Dig.””

al-Fudhayl sade:

”Två egenskaper gör hjärtat hårt; mycket tal och mycket
mat.”

Han hör till Sufyân bin ´Uyaynahs generation men han dog
några år före honom.