Imâm ´Abdullâh ad-Dârimî

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(12/224-233)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
15.01.2007

´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin
al-Fadhl bin Bahrân bin ´Abdillâh. Hâfidh, Imâm och en av de kändaste.
Abû Muhammad at-Tamîmî, därefter ad-Dârimî, as-Samarqandî. Dârim
är Ibn Mâlik bin Handhalah bin Zayd Manât bin Tamîm.

Abû Muhammad reste världen
runt och författade verk.

Han rapporterade från Yazîd
bin Hârûn, ´Ubaydullâh bin ´Abdil-Madjîd al-Hanafî, Wahb bin Djarîr,
Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî, Abû Nu´aym, Abûl-Walîd,
Muslim, Khalîfah bin Khayyât och andra.

Från honom rapporterade
Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, ´Abd bin Humayd, Muhammad
bin Yahyâ, Abû Zur´ah, Abû Hâtim och andra.

´Abdus-Samad bin Sulaymân al-Balkhî
sade:

”Jag frågade Ahmad bin
Hanbal om Yahyâ al-Himmânî. Han sade: ”Vi har övergett honom för ´Abdullâh
bin ´Abdir-Rahmâns uttalande – och han är en Imâm.””

Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr
sade:

”´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân
överväldigade oss med minne och gudsfruktan.“

Muhammad al-Mukharramî sade:

”Khurâsâns medborgare! Så
länge ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân är bland er, skall ni inte sysselsätta
er med någon annan.”

Abû Sa´îd al-Ashadjdj sade:

”´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân
är vår Imâm.“

Muhammad bin Bashshâr sade:

´Uthmân bin Abî Shaybah sade:

”Världens memorerare är fyra
stycken; Abû Zur´ah i Ray, Muslim i Nîsâbûr, ´Abdullâh bin
´Abdir-Rahmân i Samarkand och Muhammad bin Ismâ´îl i Bukhârâ.”

Ibn Abî Hâtim rapporterade från
sin fader att han sade:

”´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân
är sin epoks Imâm.”

Abû Hâmid ash-Sharqî sade:

“Khurâsân har producerat fem
memorerare; Muhammad bin Yahyâ, Muhammad bin Ismâ´îl, ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân,
Muslim bin al-Hadjdjâdj och Ibrâhîm bin Abî Tâlib.”

Ibn Hibbân sade:

”ad-Dârimî hörde till de mästerliga
memorerarna och dem gudfruktiga som memorerade, kompilerade och besatt
förståelse inom religionen. Han författade och berättade hadîther
och manifesterade Sunnahn i sitt land, manade till den, försvarade den
och krossade den som motsatte sig den.”

Ishâq bin Ibrâhîm al-Warrâq sade:

”Jag hörde ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân
säga: ”Jag föddes samma år som Ibn-ul-Mubârak dog – 181.””

Ahmad bin Sayyâr al-Marwazî sade:

”ad-Dârimî hade en god kunskap
och han författade ”al-Musnad” och ”at-Tafsîr”.”

Ismâ´îl bin Ahmad bin Khalaf
sade:

”Vi var hos Muhammad bin Ismâ´îl
al-Bukhârî när ett brev kom i vilket det stod att ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân
hade gått bort. Han sänkte på huvudet, sade ”Innâ lillâh wa
innâ ilayhi Râdji´un” och därefter började tårarna rinna nedför
hans kinder.”

Jag säger: ad-Dârimî var en av
religionens pelare. Han förklarades vara pålitlig av Abû Hâtim
ar-Râzî och andra. Bundâr och andra stora personligheter berättade från
honom. Vi har fått reda på att Ahmad bin Hanbal fick höra
ad-Dârimî nämnas och då sade han: ”Han fick hela världen erbjuden
men han tackade nej.”

Radj⒠bin Muradjdj⒠sade:

”Jag har sett Sulaymân ash-Shâdhakânî
och Ishâq bin Râhawayh och andra storheter, men aldrig någon som
´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân.”