Abû Hanîfah och den eviga Qur’ânen

För det fjärde heter det i hans avhandling:

Qur’ânen är Allâhs tal, alltså evig.”1

Denna sakfråga intygar ytterligare att avhandlingen ”al-Fiqh al-Akbar” inte är skriven av Imâm Abû Hanîfah. Ty teorin om Qur’ânens evighet är innovativ. Ingen av Salaf har talat om det, vare sig på Abû Hanîfahs tid eller efteråt. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Så som ingen av Salaf sade att den är skapad, sade ingen heller att den är evig. Ingen av följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare, de fyra imamerna eller någon annan delade någon av de två åsikterna.”2

Den förste i islam som blev känd för att säga att Qur’ânen är evig var ´Abdullâh bin Sa´îd bin Kullâb. Därefter följde Ashâ´irah hans teori. Shaykh-ul-Islâm sade:

Den förste som blev känd för att påstå att Qur’ânen är skapad är al-Dja´d bin Dirham och hans kollega al-Djahm bin Safwân.

Den förste som blev känd för att påstå att den är evig är ´Abdullâh bin Sa´îd bin Kullâb.”3

Han sade också:

Ahl-us-Sunnahs imamer som Ahmad, al-Bukhârî, Dâwûd, Ibn-ul-Mubârak, Ibn Khuzaymah, ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî, Ibn Abî Shaybah och deras jämlikar var enade om att Allâh talar med Sin vilja och förmåga. Däremot sade ingen av dem att Qur’ânen är evig. Den förste som är känd för att ha sagt så är Ibn Kullâb.”4

Det klarlägger att ingen av Salaf, varken Abû Hanîfah eller någon annan, sade att Qur’ânen är evig och att den förste som förespråkade det var Ibn Kullâb. Ibn Kullâb dog 240, nästan ett halvt sekel efter Imâm Abû Hanîfah. Hur kunde Abû Hanîfah förespråka något som uppstod långt efter hans död? Är detta verkligen Abû Hanîfahs ord eller har någon hittat på det och associerat det med imamen i form av avhandlingen benämnd ”al-Fiqh al-Akbar”?

1al-Fiqh al-Akbar, sid. 6

2Madjmû´at-Rasâ’il wal-Masâ’il (3/352-353).

3Madjmû´at-Rasâ’il wal-Masâ’il (3/353).

4Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/533) .