13. Följ och innovera inte

54 – Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det bästa talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. De värsta frågorna är nyheterna. Varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”1

55 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”2

56 – ´Abdullâh bin ´Ukaym berättade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) brukade säga:

Det trovärdigaste ordet är Allâhs ord. Den bästa vägledningen är förvisso Muhammads vägledning. De värsta frågorna är nyheterna och varje nyhet är villfarelse.”3

57 – al-Aswad bin Hilâl berättade att ´Abdullâh (bin Mas´ûd) (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Det bästa talet är Allâhs tal. Ni kommer att innovera och det kommer att innoveras för er. Varje nyhet är villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

58 – ´Abdullâh sade också:

Följ och innovera inte. Det ni har är tillräckligt. Varje innovation är villfarelse.”4

59 – Han sade också:

Vi efterkommer och inleder inget på egen hand. Vi följer och innoverar inte. Vi skall inte gå vilse så länge vi håller fast vid det rapporterade.”5

60 – Han sade också:

Sök kunskap innan den försvinner. Den försvinner när de lärda försvinner. Ni kommer att finna folk som hävdar att de kallar till Allâhs skrift, men i själva verket har de kastat den bakom sina ryggar. Sök därför kunskap och håll er borta från innovationer. Håll er borta från tillgjordhet och fördjupningar och håll er till det antika.”6

1Muslim (592), Ahmad (3/310) och al-Bayhaqî (3/313).

2al-Bukhârî (2697).

3Ibn Nasr (78), Ibn Wadhdhâh (55), al-Lâlakâ’î (100) och Ibn ´Abdil-Barr i ”al-Djâmi´” (1/158).

4Wakî´ i ”az-Zuhd” (315), Ahmad (3/110), Ibn Wadhdhâh (13), Ibn Nasr (81), at-Tabarânî (8770) och ad-Dârimî (211).

5al-Lâlakâ’î (105).

6al-Bayhaqî i ”al-Madkhal” (388).