´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh)

Författare: Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânî
Källa: al-Isâbah fî Tamyîz-is-Sahâbah (2/462-463)
Dâr Sâdir, 1326 H
publicerad
21.03.2007

5448 – ´Uthmân bin ´Affân bin Abîl-´Âs bin ´Abdi Shams al-Qurashî
al-Umawî, de Troendes ledare, Abû ´Abdillâh och Abû ´Amr.
Hans moder hette Arwâ bint Kurayz bin Rabî´ah bin Habîb bin ´Abdi Shams
och hon blev Muslim. Hennes moder hette al-Baydh⒠bint ´Abdil-Muttalib,
Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) faster.

Han föddes sex år efter
Elefantens år. Han hade ett vackert ansikte, len hy, stort skägg
och breda axlar – och han har beskrivits mycket bättre än på detta
vis i hans moster Sa´dâs biografi. 

Han hörde till de äldre Muslimerna.
Ibn Ishâq sade:

”Abû Bakr var nära sitt
folk och började mana de han litade på till Islâm. Jag har fått
reda på att följande personer blev Muslimer genom honom: az-Zubayr,
Talhah och ´Uthmân.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) gifte bort sin dotter Ruqayyah till ´Uthmân och hon dog hos
honom på Badr-dagen. Därpå gifte han (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) bort hennes syster Umm Kulthûm till honom. Således
fick han smeknamnet ”Dhûn-Nûrayn” [Besittaren av de två
ljusen].

az-Zubayr bin Bakkâr sade:

”Muhammad bin Salâm berättade
för mig: Abûl-Miqdâm, ´Uthmâns betjänt, berättade för mig (i betydelse):

”Allâhs sändebud (sallâ Alâhu
´alayhi wa sallam) skickade en man till ´Uthmân, men mannen stannade upp.
Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom: ”Vad
fick dig att stanna? Tittade du inte på ´Uthmân och Ruqayyah så
att du blev förtjust i dem utav deras skönhet?”

Det har rapporterats mångfaldigt
att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gladde honom med
paradiset, lovade honom vara en av paradisets folk och bekräftade martyrskapet
åt honom. Khaythamah rapporterade i sin ”Fadhâ’il-us-Sahâbah” via
adh-Dhahhâk, från an-Nazzâl bin Saburah som sade:

”Vi sade till ´Alî: ”Berätta
för oss om ´Uthmân.” Han sade: ”Det är en person som kallas för ”Dhûn-Nûrayn”
inför det högsta sällskapet.””

at-Tirmidhî rapporterade via
al-Harth bin ´Abdir-Rahmân, från Talhah som sade: ”Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Varje profet har en kamrat och
min kamrat i paradiset är ´Uthmân.””

Han rapporterade från Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar.

Till hans barn som har rapporterat
från honom hör ´Amr, Abân och Sa´îd och likaså hans kusin
Marwân bin al-Hakam bin Abîl-´Âs.

Bland de Sahâbah som rapporterade
från honom är Ibn Mas´ûd, Ibn ´Umar, Ibn ´Abbâs, Ibn-uz-Zubayr,
Zayd bin Thâbit, ´Imrân bin Husayn, Abû Hurayrah och andra.

Till de Tâbi´ûn som rapporterade
från honom hör al-Ahnaf, ´Abdur-Rahmân bin Abî Dhamrah, ´Abdur-Rahmân
bin al-Harth, Sa´îd bin al-Musayyib, Abû Wâ’il, ´Abdur-Rahmân as-Sulamî,
Muhammad bin al-Hanafiyyah och andra.

Han var den förste som utvandrade
till Abessinien tillsammans med sin hustru Ruqayyah. Han deltog inte i
striden vid Badr pga. hennes sjukdom, men blev lovad av profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) dess deltagande och belöning.

Tillika bevittnade han inte heller
Ridhwân-löftet eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dessförinnan
skickat honom till Makkah. Då spred det sig att Makkah-borna hade
dödat honom och därför ägde Ridhwân-löftet rum. Han tog då tag med
sin ena hand i den andra och sade (i betydelse): ”Detta är från
´Uthmân.”

När han själv lovades tro och
lydnad, sade Ibn Mas´ûd:

”Vi har lovat vår bäste
tro och lydnad.”

´Alî sade:

”´Uthmân var den av oss som bäst
band samman släktband.”

Detsamma sade ´Â’ishah:

”De har dödat honom och han var
den som bäst band samman släktband och han var gudfruktigast till sin
Herre.”

Ibn-ul-Mubârak sade i sin ”az-Zuhd”:

”az-Zubayr bin ´Abdillâh underrättade
oss att hans farmor, som var ´Uthmâns betjänt, berättade för honom: ”Ingen
av ´Uthmâns familj brukade vakna utan att de fann ´Uthmân redan vaken.
Han brukade be dem att hämta vattenskålen för att två sig
och han brukade fasta om dagarna.””

Anledningen till att han mördades,
var att hans släktingar var guvernörer. Hela Shâm var under Mu´âwiyah.
al-Basrah var under Sa´îd bin al-´Âs. Egypten var under ´Abdullâh bin
Sa´d bin Abi Sarh. Khurâsân var under ´Abdullâh bin ´Âmir.

Man började klaga över sina guvernörer.
´Uthmân var mild, god och öm och det ledde till att han brukade byta ut
sina gamla guvernörer mot nyare för att behaga folket för att därefter
åter igen ta tillbaka dem. Till sist fick egyptierna nog och de
reste för att klaga över Ibn Abî Sarh. ´Uthmân avskedade honom och skrev
ett brev till dem under Muhammad bin Abî Bakr as-Siddîqs ansvar – ett
brev de blev förtjusta i. När de på hemvägen såg en ryttare,
frågade de honom vem han var. Han svarade då med att säga
att han var skickad av ´Uthmân för att berätta för Ibn Abî Sarh att fortsätta
vara guvernör samt att straffa vissa av dem. Följaktligen tog de tag i
brevet och återvände för att konfrontera honom med det. Han svor
att han varken hade skrivit brevet eller gett något tillstånd
till det. Då förargades de och omringade hans hus. Samtidigt samlades
en grupp för att försvara honom från dem, men han förbjöd dem från
allt krigande. Till sist stormade de hans hus tills att han mördades.
Detta tog hårt på de goda människorna bland Sahâbah och andra,
dörren till prövningarna öppnades och det som hände, hände – och Allâh
är Den man söker hjälp av.

al-Bukhârî rapporterade att när
´Umar höll på att dö, beordrade han ett samråd på sex
personer som skulle utse hans efterträdare. De lät ´Abdur-Rahmân bin ´Awf
välja och han valde ´Uthmân och då lovade de honom tro och lydnad.
Det sägs att det var en lördag i Muharram 24 H. Ibn Ishâq sade:

”Han mördades efter att ha varit
kalif i elva år, elva månader och tolv dagar.”

Det betyder att han mördades
den tjugoandra Dhûl-Hidjdjah år 23, åttiotvå år
och sex månader enligt den mest korrekta åsikten.