´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh)

Författare: Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânî
Källa: al-Isâbah fî Tamyîz-is-Sahâbah (2/507-510)
Dâr Sâdir, 1328 H.
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
21.03.2007

5688 – ´Alî bin Abî Tâlib bin ´Abdil-Muttalib bin Hâshim bin
´Abdi Manâf al-Qurashî al-Hâshimî, Abûl-Hasan.

Enligt många lärda var
han den förste Muslimen och enligt den mest korrekta åsikten föddes
han tio år innan profetkallet. Han växte upp under profetens (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) beskydd utan att skiljas från honom.

Han deltog i samtliga strider
med honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förutom i striden vid Tabûk.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom när han lämnade honom
i al-Madînah (i betydelse):

”Är du inte nöjd med att din
position till mig är som Hârûns position till Mûsâ?”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) gifte bort sin dotter Fâtimah till honom och han bar på
fanan i de flesta slagen.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) stiftade brödraskapet bland sina följeslagare, sade han till
´Alî:

”Du är min bror.”

Hans förträffligheter är så
många, att Imâm Ahmad sade:

”Det har inte rapporterats om
någon av Sahâbah på samma sätt som det har rapporterats om
´Alî.”

Râfidhah hittade på egna
förträffligheter åt honom som han inte är i behov av och an-Nasâ’î
forskade i de förträffligheter som endast han av Sahâbah har särskilts
med. Följaktligen samlade han ihop en stor del rapporteringar vilkas berättarkedjor
är goda.

Han rapporterade från profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan Sahâbah, som hans söner al-Hasan
och al-Husayn, Ibn Mas´ûd, Abû Mûsâ, Ibn ´Abbâs, Abû
Râfi´, Ibn ´Umar, Abû Sa´îd, Suhayb, Zayd bin Arqam, Djarîr, Abû
Umâmah, Abû Djuhayfah, al-Bar⒠bin ´Âzib, Abût-Tufayl och
andra rapporterade från honom.

Han var känd för heroism och
mod och han hörde till det samråd som ´Umar utsåg. ´Abdur-Rahmân
bin ´Awf kom med några villkor till honom som han vägrade att acceptera
och steg i stället åt sidan för ´Uthmân som accepterade dem. Följaktligen
lovade han ´Uthmân tro och lydnad.

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick bort,
har han alltid varit försedd med seger, kunskap och Fatwâ. När ´Uthmân
blev mördad, lovade människorna honom tro och lydnad. I detta skede krävde
en grupp av Sahâbah, som Talhah, az-Zubayr och ´Â’ishah, att ´Uthmâns
mördare skulle ställas inför rätta. Som resultat av det, inträffade Kamelslaget.
Därefter krävde Mu´âwiyah, som hade utsetts av ´Umar och ´Uthmân som guvernör
i Shâm, att ´Uthmâns mördare skulle ställas inför rätta. Då inträffade
Safîn-slaget och det som hände, hände. ´Alî ansåg att de först skulle
lova honom tro och lydnad för att därefter ställa mördarna inför rätta,
medan de som motsatte sig honom ansåg att han skulle följa efter
dem och döda dem utan rättslig process eller liknande – och båda
grupperna gjorde Idjtihâd
.

Det förekom även Sahâbah som
aldrig satte sin fot in i dessa strider och med ´Ammârs död visade det
sig att ´Alî hade rätt, något Ahl-us-Sunnah är enade om efter en
äldre oenighet – och lov och pris tillkommer Allâh.

Till ´Alîs särskilda drag hör
profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till honom (i betydelse):

”I morgon kommer jag att ge en
fana till en man som älskar Allâh och Hans sändebud och som älskas av
Allâh och Hans sändebud.”

Nästa morgon begav de sig till
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hoppades på att de
skulle få fanan. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) (i betydelse):

”Var är ´Alî bin Abî Tâlib?”

De sade:

”Han har fått en ögonsjukdom.”

Han blev då hämtad och
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) spottade i hans öga och bad
för honom vilket ledde till att han frisknade till. Därpå gav han
honom fanan. ´Umar sade då:

”Det var den enda dagen jag önskade
få ledarskap.”

Likaså tog han på
sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kläder och sov i dem i
hans säng natten då avgudadyrkarna avsåg att döda profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Han sade till honom innan han
gav sig iväg till slaget vid Tabûk (i betydelse):

”Är du inte nöjd med att din
position till mig är som Hârûns position till Mûsâ, förutom
att det inte kommer någon profet efter mig?”

Dessutom sade han (i betydelse):

”Den som jag är vän till är även
´Alî vän till.”

Wahb bin ´Abdillâh berättade
att Abût-Tufayl sade:

”´Alî brukade säga: ”Fråga
mig! Fråga mig! Fråga mig om Allâhs Bok! Jag svär vid Allâh
att det inte förekommer en vers utan att jag vet om den uppenbarades på
natten eller dagen.””

Ahmad rapporterade med en god
kedja från ´Alî som sade:

”Det sades: ”Allâhs sändebud,
vem beordras vi följa efter dig?” Han sade: ”Om ni beordras följa Abû
Bakr, finner ni honom trovärdig och avhållsam i det världsliga och
strävandes efter livet efter detta. Om ni beordras följa ´Umar, finner
ni honom hård och trovärdig utan att frukta någon för Allâhs
skull. Och om ni beordras följa ´Alî, vilket jag inte ser er göra, finner
ni honom vägledande och vägledd och han kommer att föra er till den Raka
vägen.””

´Alî mördades natten till den
sjuttonde Ramadhân år 40 och hans kalifat varade nästan i fem år,
ty han lovades tro och lydnad efter mordet på ´Uthmân i Dhûl-Hidjdjah
år 35. Kamelslaget ägde rum i Djumâdâ år 36, slaget vid Safîn
var år 37 och kriget mot Khawâridj i Nahrawân var år 38. Därefter
manade han till strid mot rebellerna men dog dessförinnan.